BOZP - Roman Langer

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

BOZP

Bezpečnost práce
Jedná se o komplexní poskytování služeb v oboru zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu vybraných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. a 309/2006 Sb. v platných zněních
To znamená zejména:
 • Provést vyhodnocení rizik na pracovištích, posuzovat a zpracovávat předpisy o BOZP na pracovištích, systematicky dohlížet na uplatňování těchto předpisů a jejich dodržování.
 • Podílet se na plnění opatření z výše uvedeného hodnocení rizik, jako je činnost kontrolní, lektorská, odborné poradenství a vypracování příslušné dokumentace.
 • Vypracovat seznam přidělovaných osobních ochranných pracovních pomůcek.
 • Spolupracovat na vedení dokumentace pracovních úrazů a jejich odškodňování.
 • V předepsaných lhůtách provádět školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců.
 • Provádět kontrolní činnosti v oblastech souvisejících s BOZP, navrhovat opatření k odstranění zjištěných závad a vyžadovat jejich odstranění od příslušných vedoucích pracovníků.
 • Sledovat vývoj osobních ochranných pracovních prostředků. Sledovat novinky v právních a technických předpisech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci týkající se činností objednatele, seznamovat ho s nimi a vyžadovat jejich plnění.
 • Koordinovat veškerou činnost v oblasti bezpečnosti a hygieny práce v organizaci.
 • Zpracovávat místní provozně bezpečnostní předpisy, metodické pokyny a směrnice související s BOZP.
 • Kontrolovat dodržování zdravotních zásad pro práci mladistvých a žen.
 • Vyjadřovat se k povolování práce v rizikových podmínkách.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky