Koordinace - Roman Langer

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Koordinace

Koordinace BOZP na staveništi
Jedná se o komplexní poskytování služeb koordinátora BOZP na staveništi ve smyslu vybraných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících
To znamená zejména:
 • Přípravná fáze stavby: Koordinátor BOZP...
  • zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví.
  • zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě.
  • zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.
  • posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.
 • Fáze realizace stavby: Koordinátor BOZP...
  • koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
  • spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
  • sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
  • upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
  • organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.
  • navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
  • kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
  • sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky