PO - Roman Langer

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PO

Požární ochrana
Jedná se o komplexní poskytování služeb v oboru požární ochrany ve smyslu zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
To znamená zejména
  • Stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti.
  • Prokazatelným způsobem stanovit podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nebudou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem.
  • Stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení
  • Aktualizovat a zpracovat předepsanou dokumentaci požární ochrany a udržovat ji v souladu se skutečným stavem.
  • Pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně, zjištěné skutečnosti zaznamenávat do požární knihy a tu předkládat objednateli.
  • Ve stanovených lhůtách školit zaměstnance a vedoucí zaměstnance.
  • Ve stanovených lhůtách provádět odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.
  • Sledovat vývoj věcných prostředků požární ochrany a bude-li to pro objednatele výhodné, navrhovat jejich využití.
  • Označovat pracoviště, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím příkazy, zákazy a pokyny k ochraně před požáry.
  • Zpracovat a vést evidenci požárně technických charakteristik vyráběných, používaných, zpracovávaných, nebo skladovaných látek a materiálů.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky